top of page

Samarbejdsguide

Formålet med Samarbejdsguiden er at kvalificere og kvalitetssikre samarbejdet, når fællesskaber og elever er udfordrede. Den skal derfor ses som en guide til den daglige udmøntning af inklusionsstrategien ”Fællesskaber for alle” 

 

Samarbejdsguiden indeholder en metodebank og en række indsatskrav, som skal efterleves med henblik på at understøtte flere børns muligheder for at lære og trives i almenskolen.

 

Samarbejdsguiden tager afsæt i en kontrakt omkring samarbejdet mellem skole, hjem og andre aktører for at sikre tydelige og transparente rammer og forventninger til hinanden.

 

Handleplanen er et centralt samarbejdsværktøj og skal indeholde en beskrivelse af fælles, tydelige mål for indsatsen, konkrete tiltag og give mulighed for evaluering og justering. 

Samarbejdsguiden – sådan samarbejder vi om at skabe fællesskaber for alle

Generelt om Samarbejdsguiden - fælles om forebyggelse 

Når børn eller skolens fællesskaber oplever udfordringer, er Samarbejdsguiden det fælles afsæt for det professionelle samarbejde herom.

Guiden findes på Nogetathavedeti.dk og indarbejdes som et samarbejdsredskab for skoleledelser og PPR på skolerne omkring børn og fællesskaber i udfordringer. Samarbejdsguiden har et dobbeltfokus på individ og kontekst, fordi inddragelse af begge perspektiver er en forudsætning for at sikre bedst mulige udviklings- og læringsbetingelser for alle børn og unge. Samarbejdsguiden er udviklet i et samarbejde mellem skoler, PPR og Fagcenter for forebyggelse og fællesskaber.

 

Formålet 

Formålet med Samarbejdsguiden er at inspirere til arbejdet med at sikre flere elevers læring og trivsel i skolens almenfælleskaber. Gennem et øget fokus på forebyggelse og tidlig indsats er det forventningen, at færre elever segregeres, fordi der sættes rettidigt ind i et systematisk samarbejde mellem skole, hjem og samarbejdspartnere. Med guiden får skolerne tydelig vejledning omkring relevante og forventede indsatser i arbejdet med elever og fællesskaber. Dermed medvirker Samarbejdsguiden til at sikre, at skolen på kvalificeret vis arbejder med alle handlemuligheder for at hjælpe eleven og klassen i positiv udvikling.  

 

Opbygning og anvendelse 

Samarbejdsguiden er bygget op omkring 10 centrale perspektiver, som er valgt ud fra kriterier om evidens og anvendelighed. Under hvert område kan der klikkes en kort intro og en metodebank frem med relevante værktøjer, som skolen kan vælge mellem og blive inspireret af. Metoderne udvælges løbende på forvaltningsniveau i et samarbejde med skolerne. En løbende kontraktering mellem de forskellige aktører er central og skal sikre at vi ved hvad vi hver især har af opgaver og kan forvente af hinanden. Læs mere om den gode kontraktering nedenfor.

Kontraktering
Barnets perspektiver
Forældrenes perspektiver
Skolens perspektiver
Fagligt niveau
Skolens fællesskaber
PLC
Indsatsniveauer
Andre aktører
PPR
F & B
bottom of page