• Skoleforvaltningen

Temaeftermiddag om metoder og redskaber til støtte for tosprogede elevers læring i alle fag


Torsdag d. 21/9 mødtes godt 100 pædagoger, lærere og ledere på Løvvangskolen til den seneste i rækken af temadage/temaeftermiddage. Fælles overskrift for mødedagene har været ”Hvordan kan vi fremme inklusion og chancelighed i vores arbejde og samarbejde med tosprogede børn og deres forældre? ”De enkelte temaeftermiddage har haft til formål at belyse forskellige aspekter af spørgsmålet ved at tilbyde såvel teoretisk som praksisviden under følgende overskrifter:

24/3 - 17: Den gode modtagelse (i samarbejde med F&B)

9/5 - 17: Forældresamarbejde og basisundervisning

26/6 -17: Basisundervisning

21/9 - 17: Metoder og redskaber til støtte for tosprogede elevers læring i alle fag

På de tre sidstnævnte eftermiddage har lærere og ledere fra kommunens skoler stået for workshops, hvor de har bidraget med egne erfaringer og overvejelser – tusinde tak for den store indsats. Det følgende er en opsummering af hovedpunkter fra oplæggene på temaeftermiddagen d. 21. september.

Kitte Søndergård, Via Efter- og Videreuddannelse, Aarhus, åbnede eftermiddagen med et oplæg om dansk som andetsprogs tre dimensioner: Basisundervisning, supplerende undervisning og det tværgåen-de emne sproglig udvikling – herunder dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. I oplægget blev det understreget, at elevernes andetsprogsudvikling er i spil i samtlige tre organisationsformer på forskellige tidspunkter af elevernes skoleliv, og at der ligger en forpligtelse til at tilrettelægge undervisning, der tager udgangspunkt i elevernes forudsætninger. Oplæggets fokus var, hvad ligger der i de tre organisationsformer basis, supplerende og som dimension i undervinsingen, samt hvordan og hvorfor de adskiller sig fra hinanden.

Tegn på sprog – erfaringer med aktionsforskning på Herningvej Skole v. Jeanette Nielsen og Rikke Flyvholm, Herningvejen Skole:

Oplægget præsenterede Jeanette og Rikke det 9-årige aktionsforskningsprojekt ”Tegn på sprog”, som Herningvej Skole har deltaget i med en klasse sammen med fire andre skoler i Danmark. Ca. halvdelen af eleverne i projektet er tosprogede. To gange årligt fra 0. – 9. klasse har lærerne i samarbejde med forskningsmedarbejder Winnie Østergaard tilrettelagt og gennemført undervisningsforløb med fokus på to-sprogede elevers literacyudvikling (læse- og skriveudvikling). De 5 deltagende skoler har undervejs erfaringsudvekslet og evalueret forløbene. I oplægget blev fremlagt, hvordan man gennem fokus på elevers flersproglighed kan inddrage alle elevers sproglige repertoire og bruge det som ressource i sin undervisning.

Samarbejde mellem kompetenceskoler og tilknytningsskoler v. René Arnold Knudsen, skoleleder, Sofiendalskole og Birgit Nielsen, skoleleder, Ferslev skole:

Oplægget anlagde flere perspektiver på samarbejdet mellem kompetenceskole og tilknytningsskoler, og hvordan de sammen udvikler god praksis med fokus på:

- ledelse og vejledere, herunder den vigtige forventningsafstemning

- flersprogede elevers ressourcer og trivsel

- lærere og pædagogers kompetencer og anerkendende tilgang til samtlige elever

- forældreinddragelse med fokus på fællesskabet og gensidig og tydelig forventningsafstemning

Under oplægget blev fremlagt forskellige materialer, der understøtter de nævnte fokusområder.

Det nye afdækningsmateriale v. Dorte Sørensen, Skansevejens Skole og Rakel Niemi Brøner, Sofiendal-skole:

Aalborg har siden maj været en blandt flere kommuner, der har afprøvet ministeries afdækningsmateriale på tre skoler. Materialet har til formål at afdække nyankomne elevers forudsætninger, kompetencer og læringsstrategier samt sikre løbende opfølgning af tosprogede elevers sproglige progression. Dorte og Rakel fremlagde materialet og deres erfaringer med at anvende det. Desuden viste de, hvordan de har integreret den løbende opfølgning i MinUddannelse.

Nyankomne tosprogede elever i den faglige undervisning v. Lykke Munk Nielsen og Rikke Hedelund Andersen, Vejgaard Østre Skole:

Oplægget gav forslag til, hvordan faglærere kan inkludere nyankomne tosprogede elever i klassens undervisning og sikre den sproglige udvikling. Rikke og Lykke fremhævede overvejelser, metoder, redska-ber og materialer, der er særlig effektive i forbindelse med såvel et- som tosprogede elevers sprog- og fagtilegnelse. Herunder:

- tydelige individuelle sproglige og faglige læringsmål

- aktiviteter, der viser elevernes progression

- interaktion med mere erfarne sprogbrugere

- visualisering, fx billedstøtte, ordkort, kropssprog og mimik mm.

- planlægning af undervisning med før- under- og efterfaser- brug af modersmål- stilladsering på både mikro- og makroniveau

Find slides fra oplægsholderne her


#tosprogede #inklusion #chancelighed #aalborgkommunesskoler

Seneste blogindlæg

Se alle