• Skoleforvaltningen

Skærpet praksis i forbindelse med ordblindhedUndervisningsministeriet offentliggjorde i starten af 2015 en ordblindetest, Den nationale Ordblindetest, der skal sikre, at ordblinde elever identificeres på et sikkert og ensartet grundlag. Med Satspuljeaftalen for 2016 har regeringen derudover sammen med partierne bag sikret, at forældre fra januar 2017 har ret til en gang i skoleforløbet at få deres barn testet for ordblindhed, når der er mistanke herom. Undervisningsministeriet har desuden udgivet et inspirationsmateriale med forslag til at tilrettelægge indsatsen i forhold til ordblinde elever. http://www.emu.dk/sites/default/files/Ordblindhed%20i%20grundskolen%20august%202016.pdf

I skoleåret 2015/16 har en gruppe af kommunens læsevejledere arbejdet med identifikation af ordblindhed og afprøvet den nationale ordblindetest.

Systematik i forhold til ordblindhed Ordblindhed/dysleksi er markante vanskeligheder med at lære at læse og skrive som skyldes langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger til sproglyde. (Elbro 1992) Ordblindhed kan influere negativt på elevers selvværd, videnstilegnelse og dermed fremtidige uddannelsesmuligheder. Derfor er det besluttet, at skolernes og Skoleforvaltningens indsats i forhold til ordblindhed skærpes ved at indføre en ny systematik ift. tidligt at identificere ordblindhed. Denne systematik bygger på følgende hovedelementer:

1. Screening af alle elever: I slutningen af 2. klasse eller starten af 3. klasse gennemfører alle elever en nonordsstavetest - eleverne præsenteres for 25 ord, som de skal stave. Testen kan gennemføres på ca. 10-15 minutter og viser om elever er i risiko for at være ordblinde. Der kan yderligere følges op med tre delprøver, der præciserer graden af eventuel ordblindhed.

2. Den nationale Ordblindetest: Hvis en elev er i risikogruppen og delprøverne bekræfter mistanken, gennemføres Den nationale Ordblindetest. Testen er udviklet som et redskab til identifikation af ordblindhed blandt elever og studerende, hvor der er tegn på ordblindhed. Der skal således være mistanke om ordblindhed, inden man tager testen. Resultatet af ordblindetesten opbevares elektronisk og følger eleven i hele uddannelsessystemet via elevens UNI log-in.

3. Handleplan: Der skal for alle elever, hvor ordblindhed konstateres, udarbejdes en individuel handleplan. Handleplanen skal bl.a. indeholde beskrivelse af faglig status (herunder færdigheder, omgivelsernes opbakning, læringsmiljøet, it-kompetencer), læringsmål for eleven, igangsatte indsatser og evaluering. PPRs konsulenter for specialpædagogik med særlig viden om ordblindhed udarbejder i samarbejde med læsevejlederne en skabelon, der anvendes i forhold til udarbejdelse af handleplanen.

Elever i 4.-9. klasse I overgangsperioden, indtil alle elever har været igennem screeningen i 2./3. klasse, er skolerne fortsat opmærksomme på elever i 4.-9. klasse. Skolerne skal have fokus på elever, der viser tegn på ordblindhed. Såfremt en elev vurderes at være i risiko for at være ordblind gennemføres den nationale ordblindetest. Nedenstående link henviser til dysleksiforeningens oversigt over ”kendetegn på ordblindhed/dysleksi”. https://www.ordblindeforeningen.dk/ordblindhed.asp

Kursus i brugen af it-kompenserende hjælpemidler Elever i ordblinde-vanskeligheder skal have mulighed for at tilegne sig viden og udtrykke sig på lige fod med andre elever. Kompenserende it-hjælpemidler er særdeles velegnede til ordblinde elever. Det forventes, at skolerne anvender it-kompenserende hjælpemidler som et naturligt redskab for alle, der har behov. PPRs konsulenter kan være behjælpelige med viden om brugen af it-kompenserende hjælpemidler.

Ud over ovenstående afholder Skoleforvaltningen ca. 1 gang årligt et temaarrangement, hvor forældre til ordblinde elever bliver præsenteret for nye værktøjer og ny viden om ordblindeområdet.

#aalborgkommuneordblind #ordblindetest #ordblindhed

Seneste blogindlæg

Se alle