• Skoleforvaltningen

PPR’s stammegrupper for skoleelever


Man kan gøre noget ved stammen! Talepædagogen yder rådgivning, vejledning og behandling til mennesker, der stammer. Jo tidligere indsats jo bedre! Forældre og de professionelle omkring barnet rådgives i, hvordan de bedst støtter barnet hjemme og i skolen. Den talepædagogiske stammebehandling af barnet foregår individuelt og/eller i gruppe. Man taler om stammen, og om det at tackle stammen på en god måde, om kommunikation og om de tanker og følelser, barnet har omkring stammen. Viden, åbenhed og samarbejde er en vigtig del af både rådgivningen, vejledningen og behandlingen. Forældre og lærere/pædagoger skal lære at tackle stammen og støtte barnet, så stammen ikke bliver et tabu. Det overordnede mål med den talepædagogiske indsats over for børn, der stammer, er at sikre at stammen ikke udvikler sig til at blive et psykologisk problem med risiko for social isolation, men at barnet bibeholder lysten til at kommunikere, selvom barnet måske fortsat vil stamme.


Hvad er en stammegruppe? PPR’s stammegruppeforløb for skolebørn er et undervisningstilbud, hvor eleverne møder jævnaldrende, der også stammer. Undervisningen foregår i en mindre gruppe, hvortil der er knyttet to talepædagoger. Forløbet finder typisk sted i to på hinanden følgende skoledage. Gruppeundervisningen er et supplement til den individuelle indsats som varetages af den talepædagog, som kommer på elevens skole. Det er den lokale talepædagog, som henviser til et gruppeforløb.

Hvorfor deltage i en stammegruppe? Måske kender eleven ikke andre, der stammer. I stammegruppen møder eleven andre, der også ved en masse om, hvordan det er at stamme. Gruppen har fokus på kommunikationen, og på hvordan den kan lykkes bedst muligt. I en hyggelig atmosfære bliver eleven klogere på stammen - forskellige samtaleformer afprøves, egen stammen udforskes og elevens tanker om stammen udfordres.

Formålet med et gruppeforløb er at:

  • få større viden om stammen

  • få kendskab til egen stammen

  • få mulighed for at tale med andre, der stammer, om følelser og tanker omkring stammen

  • få idéer til at håndtere omgivelsernes reaktioner på stammen

  • bevare talelyst og mod

  • acceptere egen stammen

  • at den psykologiske overbygning på stammen minimeres

  • at barnets stammen bliver lettere og mindre anspændt

Inddragelse af PPR: Det er et kommunalt ansvar at give støtte til elever med særlige behov, herunder også elever, der stammer. Elever, der stammer, er dog almindeligvis ikke omfattet af reglerne om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, da det forudsætter mindst ni timers støtte om ugen. I stedet kan et skolebarn, der har behov for det, modtage støtte inden for rammerne af den almindelige undervisning. Støtte der blandt andet kan gives i form af ’supplerende’ undervisning til børn med tale- og sprogvanskeligheder. Typisk vil den supplerende undervisning være taleundervisning udført af talepædagogen, som er tilknyttet skolen. Den supplerende undervisning kan sættes i værk uden inddragelse af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Skolelederen kan dog henvise til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning efter samråd med eleven og forældrene, eller efter anmodning fra forældrene, med henblik på at få en pædagogisk-psykologisk vurdering af barnets behov for støtte.

#PPR #stammegruppe

Seneste blogindlæg

Se alle