• Skoleforvaltningen

Heldagskonference for børnehaveklasseledere


Igen i år den 2. november mødtes 80 børnehaveklasseledere til en temadag med fokus på udvikling af praksis i børnehaveklassen, et overgangsår, der bygger bro mellem pædagogiske læreplaner i dagtilbuddene og den fagopdelte undervisning i 1.klasse. Formålet med temadagen har været at indføre børnehaveklasseledere i nye ”Guidelines til forældresamarbejde” og give dem ny inspiration til et tæt samarbejde med forældregruppen for at styrke alle børns læring og trivsel. Et andet fagligt opmærksomhedspunkt for dagen har været udvikling af kreative og musiske udtryksformer i børnehøjde. Deltagerne fik konkrete redskaber til at tilrettelægge undervisning med vægt på sanselighed udtrykt i helhedsorienteret undervisning med vægt på det legende princip.

Det følgende er en kort opsummering af hovedpunkter fra oplæggene.

"Guidelines til forældresamarbejde"

v. Jeanette Schmith, pædagogisk konsulent, Læring og Pædagogik. Et godt forældresamarbejde er en af de vigtigste nøgler til at etablere et solidt og trygt læringsfællesskab for børnene. I en tid hvor vi dagligt læser om usikre forældre, der i misforstået godhed ikke får sat rammer og retning for deres børn, kan det være en udfordring at få skabt et godt forældresamarbejde. Børn vil som udgangspunkt altid gøre, hvad de kan, for at leve op til omgivelsernes krav og forventninger. Når barnet stilles realistiske forventninger og krav, vokser selvværdet og selvtilliden.

"Forældresamarbejde, fortællinger fra praksis" v. Erik Madsen, skolekonsulent, PPR Forældre, pædagoger og lærere er hinandens forudsætninger i forhold til at støtte barnets samlede livssituation. Det er vigtigt, at hjem og skole samarbejder på en god måde om børn og unges udvikling og læring. Gennem et tæt samarbejde kan hjem og skole finde frem til fælles normer og forventninger, fælles vægtning af forskellige faglige og sociale læringsmål og lignende. Dette vil bidrage til en skole- og hjemsituation, som vil være befordrende for børn og unges opvækst.

"Udvikling af kreative og musiske udtryksformer i børnehøjde" v. Mette Spange Albertsen og Heidi Bruus, læringskonsulenterne, UVM. Med udgangspunkt i Fælles Måls kompetenceområde "Kreative og musiske udtryksformer" præsenterede læringskonsulenterne eksempler på undervisningsforløb inden for fagene musik, drama, billedkunst og håndværk og design. Deres fokus har været at skabe læringsrum, som udvikler elevernes sprog i alsidige sprogformer: det visuelle, kropslige og musiske med fokus på at udvikle elevernes sproglige fantasi og begrebsapparat.

#Børnehaveklasseledere #Forældresamarbejde

Seneste blogindlæg

Se alle