• Skoleforvaltningen

Fokus på sproglig udvikling i DUS


I forlængelse af udarbejdelse af nye Fælles Mål for DUS, og pædagogernes behov for kompetenceudvikling, har 60 pædagoger tilmeldt sig til et forløb, hvor fokus er på ét af læreplanstemaerne, ”Sproglig Udvikling”.

Kompetenceudviklingsforløbet skal her bidrage til, at medarbejderne får et fælles fokus på sprog som et tværgående emne i forhold til alle kompetenceområder, samt at inspirere til at arbejde mere målstyret og systematisk med barnets sproglige kompetencer. Kompetenceudviklingen skal ligeledes være med til at sikre, at pædagogerne kan navigere ud fra et fælles sprog og en fælles forståelse, når det gælder teori og metoder. Kompetenceudviklingsforløbet strækker sig over et halvt år i efteråret 2018 og er en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg og praksisafprøvninger. Teorien skal dermed frembringe viden, som er direkte anvendelig i arbejdet med at udvikle og forbedre den daglige praksis.

For at udvikle den pædagogiske praksis, ved at fokusere på konkrete sproglige situationer i hverdagen, lægges der op til, at DUS-pædagogerne eksperimenterer, observerer og reflekterer over praksis. Der søsættes derfor lærerige træningsforløb. Dette giver muligheden for at åbne nye døre for tilrettelæggelse af praksis og skabe praksisnær viden om, samt erfaring med, at udvikle det daglige pædagogiske arbejde i DUS. Der er i forløbet planlagt mødegange, hvor der arbejdes med pædagogiske markedspladser. Via pædagogiske markedspladser er der mulighed for videndeling, inspiration og at sætte fokus på den pædagogiske praksis sammen med andre DUS-pædagoger. Praksisfortællinger og træningsforløb skal dermed åbne op for den pædagogiske fortolkning, og dermed i sin form understøtte kompleksiteten og flertydigheden i den pædagogiske praksis.

Der er et teoretisk fokus på at afprøve og træne et særligt udvalgt område med udgangspunkt i følgende temaer:

  • Understøttende sprogteorier, hvor pædagogen styrker børnenes talesproglige kompetencer og børnenes sprog i hverdagssamtaler

  • At tænke i sprogbrugssituationer for at udvikle børnenes mundtlige sprog, hvor pædagogen sætter rammerne for udvikling af barnets sprog og tilrettelægger planlagte sprogsituationer.

  • Et godt sprogmiljø – at arbejde med fysisk kvalitet, hvor pædagogen indretter DUS med afsæt i børnenes kunnen, nysgerrighed og interesse eksempelvis via læsehjørner, sprogvægge og inddragelse af alle børns sprog.

  • Dialogisk oplæsning, hvor pædagogen anvender sprogstrategierne – før, under- og efter læsningen, anvender fokusord samt er bevidst om at læse flere genre af tekster.

  • Tematisk sprogarbejde – herunder at arbejde med fokusord, hvor pædagogen tager udgangspunkt i børnenes nysgerrighed og interesser, arbejder med fokusord og ”at strække sproget” samt sørger for at barnet møder ord og begreber i forskellige sammenhænge.

  • Forældreinddragelse, hvor pædagogen er i dialog med forældrene om barnets sprogtilegnelse i skolen og hjemme samt giver forældrene redskaber til at understøtte barnets sproglige udvikling

Indira Karamehmedovic og Jonna Løkke Andersen, skolekonsulenter

#Kompetenceudvikling

Seneste blogindlæg

Se alle