• Skoleforvaltningen

Alle børn lærer og udvikler sig i overgangen fra børnehave til skole


Projekt ”Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud ”, et samarbejde med Børne- og Socialministeriet og Rambøll

Gl. Lindholm Skole og Nr. Uttrup skole samt 6 tilknytningsdaginstitutioner går i gang med udvikling og afprøvning af en ny indsats, målrettet alle 4-6- årige børn i børnehaver og skolestartende børn med særligt fokus på børn i udsatte positioner.

Hvorfor er projektet vigtigt?

Forskningen viser, at socialt udsatte børn klarer sig dårligere i uddannelsessystemet end deres jævnaldrende. En god skolegang kan virke som en stærk beskyttelsesfaktor for udsatte børns langsigtede udvikling. Børn der går i dagtilbud af høj kvalitet, får et bedre afsæt for en vellykket skolegang.

Hvad får man som skole / dagtilbud ud af det?

 • Anvendelige redskaber og viden, som kan understøtte arbejdet med at ruste udsatte børn til at få en god skolestart

 • Styrket tværinstitutionelt samarbejde om overgangspædagogik

 • Lokalt kvalitetsløft af pædagogisk praksis

Hvad går det ud på?

 • Udvikling af pædagogisk didaktisk ramme: planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske forløb

 • Løbende afprøvning af indsatsen

 • Hyppig systematisk opfølgning på børnenes kompetencer

 • Strategier til at understøtte samspillet med børnene i et dynamisk læringsmiljø

 • Målrettet og differentieret forældresamarbejde med fokus på at styrke forældres opmærksomhed på barnets læring og udvikling

Læringsområder – centrale forudsætninger for en god skolestart

 • Sproglige kompetencer, herunder ordforråd, lydlig opmærksomhed og skriftsprog, som vigtige forudsætninger for læseudvikling

 • Opmærksomhed, selvregulering og mental fleksibilitet

 • Socioemotionelle kompetencer, herunder kendskab til følelser og deres udtryk, konfliktløsning, social adfærd

Kompetenceudvikling for skoler og daginstitutioner

I perioden ultimo aug. – medio sept. 2017 afholdes kompetenceudviklingsdage for det pædagogiske personale og ledere i dagtilbud, indskolingsledere, børnehaveklasseledere og relevant pædagogisk personale i DUS, som modtager skolestartere på den deltagende skole.


#overgangfrabørnehavetilskole #udsattebørnidagtilbud #aalborgkommunesskoler #daginstitutioner

Seneste blogindlæg

Se alle