top of page

POLITIK FOR NYE LÆRERE

Det er Aalborg Kommunale Skolevæsen og Aalborg Lærerforenings ambition at tage så godt imod nye lærere som muligt.

Med dette mål for øje er der vedtaget en række retningslinjer.


Skoleforvaltningens introduktionskursus
Skoleforvaltningen afholder introkursus for alle nydimitterede børnehaveklasseledere og lærere i Aalborg Kommunale Skolevæsen.

Introkurset strækker sig over tre dage fordelt over skoleåret. Skolen skal give mulighed for, at nydimitterede ansatte kan deltage i de tre kursusdage på Skoleforvaltningen.


Formålet er at give nydimitterede lærere og børnehaveklasseledere så god en begyndelse i Aalborg Kommunale Skolevæsen som muligt. Introkurset er en kombination af introduktion til det samlede skolevæsen, tematikker relateret til undervisningspraksis samt sparring og erfaringsudveksling.


Til introkurset knyttes pædagogiske konsulenter fra Pædagogisk og Digital Udvikling.
Deres rolle er at koordinere, undervise og lede processer.

 

Tidsplan for introkurset udsendes i juni. Skolelederen orienterer de aktuelle lærere og børnehaveklasseledere om forløbet og de udmeldte datoer. Derved undgås sammenfald med andre arrangementer på skolen.

Det tydeliggøres over for de nydimitterede, at der er deltagelsespligt på introkurset.


Invitation til den første introdag udsendes medio august til skolerne og direkte til deltagernes mail.


Individuel fordybelse
Med henvisning til lokalaftalen har nydimitterede lærere og børnehaveklasseledere et maksimalt præsteret årligt undervisningstimetal på 750 timer, hvilket betyder, at der er
40 timer til individuel fordybelse. Den individuelle fordybelse kan fx bestå af observationer, sparring, fordybelse og faglig support. Det aftales mellem leder og medarbejder, hvordan timerne anvendes.


Den nyansatte støttes af vejleder
Alle ansatte er forpligtet til at støtte den nyansatte med praktisk hjælp. Derudover anbefales det, at der tilkobles en vejleder (fx læringsvejleder) til alle nyansatte børnehaveklasseledere og lærere på skolen, og ikke blot de nydimitterede. Opgaven er at yde den nyansatte faglig sparring og støtte. For de nydimitterede kan denne sparring eksempelvis omhandle introkursets tematikker - bevægelse i undervisningen, klasseledelse og skole-hjem-samarbejde.
Når en velegnet vejleder er udpeget, drøfter skolelederen og vejlederen arbejdsopgaven, således at vejlederen er indforstået med opgavens betydning og omfang. Eventuelle opgavefordelinger mellem skoleleder og vejleder afklares også.


Ordningen er honoreret gennem Aalborg-tillægget i forhåndsaftalen mellem Skoleforvaltningen og Aalborg Lærerforening. Juni 2020

Ny lærer
Aalborg Kommune logo
bottom of page