top of page

For fagpersoner:
NEGATIV SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER

MATERIALE FRA TEMADAG 5. APRIL 2018

UNDERVISNINGSMATERIALE 

Skab diskussioner i klasseværelset, i fritidsklubben eller din forening med vores online læringsredskaber
Her finder du både videomateriale og podcasts samt tilhørende manualer. Meningen er at skabe refleksioner i undervisningslokalet og give redskaber til at tale om kærlighed, familie, venskaber og fællesskabets normer. Læs mere her.

Sæt børns rettigheder på skoleskemaet

- et undervisingsmateriale til yngste- og mellemtrinnet
Dette undervisningsmateriale indeholder aktiviteter, øvelser og værktøjer, som du som lærer kan bruge til: 

 • At planlægge din undervisning i børns rettigheder 

 • At reflektere over og planlægge, hvordan du skaber et læringsmiljø, der respekterer og understøtter dine elevers rettigheder 

• At styrke elevrådet og forældreinddragelsen. 

Materialet er rettet mod yngste- og mellemtrinnet. Læs mere her.
 

Undervisningsministeriets læringskonsulenter
Træning og redskaber til at arbejde med kontroversielle emner. Materialerne giver redskaber til at arbejde med kontroversielle emner som led i børn og unges demokratiske dannelse og evne til at sortere i oplysninger og tænke kritisk. Læs mere her.

 

UNICEF Rettighedsskole
En UNICEF Rettighedsskole forener elever, forældre, lærere og andet personale i et fællesskab, der er baseret på alle de gode værdier, der står i FN's Børnekonvention. Skolen er baseret på rummelighed, respekt, tryghed, engagement og ansvarsfølelse på en meget konkret måde, så værdierne bliver mere end bare ord. Alle undersøgelser peger på, at børn, som kender deres rettigheder og forstår dem i praksis, trives og behandler hinanden med respekt og værdighed.

Du kan læse mere om UNICEF Rettighedsskoler her.

UNICEF's læringsportal til Rettighedsskoler
UNICEF’s Rettighedsskoler er skoler, som adresserer hele læringsmiljøet med en konsekvent, børnerettighedsbaseret tilgang. Rettighedsskoler er baseret på lighed, værdighed, respekt, tolerance og deltagelse i henhold til FNs Konvention om Barnets Rettigheder – eller Børnekonventionen, som vi kalder den i daglig tale. På Rettighedsskoler bliver børn inddraget i forhold til Børnekonventionens artikel 12, og eleverne lærer om børnerettigheder ved at bruge dem i praksis hver eneste dag. 

Her kan du finde materiale til at undervise i rettigheder her.

 

Vil I være UNICEF Rettighedsskole?
Vil du vide mere om at være UNICEF Rettighedsskole, kan du tage kontakt til:
Christian Bindslev, Rettighedsskolekoordinator.

 

Sæt børns rettigheder på skoleskemaet

- et undervisningsmateriale til yngste- og mellemtrinnet

Undervisningsmaterialet henvender sig til yngste- og mellemtrinnet i grønlandske skoler og rummer viden, opgaver og aktiviteter, der tager eleverne med ud i alle hjørner af FN’s Børnekonvention. Uanset det henvender sig til grønlandske skoler, vurderer vi, at de fleste øvelser og aktiviteter kan bruges i den danske folkeskole.  

Læs mere her

Undervisning i kontroversielle emner:
Undervisningsmateriale, der henvender sig til lærere og ledere, om hvorledes man kan undervise i kontroversielle emner i skolen.

Læs mere i dette materiale:

Du har et valg
En undervisningspakke om emnet negativ social kontrol fra 6. - 10. klasse - udarbejdet af MÆRK)


Ungt Liv - Undervisningsmateriale fra Etnisk Ung:
Tværfagligt undervisningsmateriale om rettigheder, ligestilling og social kontrol målrettet unge mellem 15 og 25 år - udarbejdet af Etnisk Ung.


Hvem bestemmer
Undervisningsmateriale om trivsel og social kontrol målrettet udskolingen - udarbejdet af beskæftigelses- og integrationsforvaltningen v/Københavns Kommune.

I syv sind
Gratis undervisningsmateriale om ungdom og identitet målrettet udskolingen - udarbejdet af Brug for alle unge, m.fl..
 
Yderligere inspiration til undervisningen:


Filmen To verdener
I den danske film “To verdener” møder den unge Sara isolation og udstødelse fra Jehovas vidner, fordi hun har en kæreste uden for menigheden. Filmen er baseret på en sand historie. 

Andre film:                      

 • “Bend it like Beckham”    

 • “East is east”          

 • “Jalla jalla”                

 • “Fighter”                

 • “Die fremde”            

 • “To verdener”            

 • “Mustang”                       

 Litteratur:

 • “Lykkens brud” af Simona Abdallah

 • “Sort land” af Ahmad Mahmoud 

 • “Bag sløret” af Rushy Rashid

 • “Et liv i to verdener” af Esma Birdi

 • "Ayse” bøgerne af Özlem Cekic

 • “Familien betyder alt” af Sofie Danneskiold 

YDERLIGERE UNDERVISNINGSMATERIALE

Inspirationsmateriale fra EMU
EMU's inspirationsmateriale til fagprofessionelle i dagtilbud, skoler, fritidstilbud og ungdomsuddannelser til, hvordan arbejdet med at fremme demokrati og medborgerskab kan gribes an i praksis.


Materialet giver inspiration til læringsaktiviteter i klasserummet eller fritidstilbuddet, og består af øvelser og redskaber, der understøtter børn og unges evne til aktivt at deltage og engagere sig i det omgivende samfund.

Boost demokratiet i praksis
Få indblik i nogle af de eksisterende materialer og redskaber, som kan inspirere og booste dit arbejde med demokrati i din daglige praksis med børn og unge.

BAGGRUNDSVIDEN

Vidensnotat om demokrati og fællesskaber

Vidensnotatet går i dybden med opbyggende demokratisk arbejde, og hvordan I kan være med til at forebygge radikalisering og negativ social kontrol i grundskoler og fritidstilbud.
 

Unges oplevelser af negativ social kontrol

Undersøgelse af SIRI – 2018 


Skærpet underretningspligt

Lærere og andre fagprofessionelle har pligt til at reagere i tilfælde af bekymring for et barn eller en ung. Den skærpede underretningspligt betyder, at du har pligt til at reagere, alene på baggrund af forhold, der giver formodning om, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte. 

Læs her


Hvad kan du have mistanke om, når det gælder negativ social kontrol?

Trusler om eller iværksættelse af tvangsægteskab, genopdragelsesrejser, fysisk og psykisk vold er eksempler på udtryk for æresrelaterede konflikter, som opstår pga. negativ social kontrol og er et brud på straffeloven. 

 

Se efter tegn på mistrivsel

I skolen 
Må ikke deltage i visse dele af undervisningen, f.eks. svømning, klassefester, udflugter eller skolerejser. Er underlagt skrappe restriktioner i forhold til tøj, udseende og opførsel. Virker indadvendt, bange eller trist. Har blå mærker eller dækker sin krop. Holder sig i baggrunden. 

 

Uden for skolen 
Skal gå direkte hjem. Må ikke selv vælge venner og sociale aktiviteter. Må ikke deltage i selvvalgte fritidsaktiviteter eller sport. Må ikke deltage i aktiviteter med det modsatte køn. 

 

Hjemme 
Må ikke bruge internet, se fjernsyn eller tale i telefon uden at blive overvåget. Må ikke have venner med hjem. Har mange pligter, f.eks. husarbejde for piger, mens drenge pålægges at holde øje med søstre og kusiner. Drenge og piger har vidt forskellige rettigheder. 

Misforstået respekt for familiens privatsfære eller for kulturforskelle kan få en lærer til at bortforklare i stedet for at undersøge en mistanke. Giv udtryk for din bekymring over for eleven selv i første omgang – respektfuldt, omsorgsfuldt og med en åben og undersøgende tilgang. 

To enkle spørgsmål kan anbefales i sådan en samtale: 
Er der noget, du gerne vil, som du ikke får lov til? Hvis ja, hvad? Er der noget, du er nødt til at gøre, som du ikke vil? Hvis ja, hvad? 

(Kilde: Undervisningsmaterialet, “Du har et valg”, lærervejledning.

Unges oplevelser med negativ social kontrol
Als Research gennemførte i perioden juni 2017 og frem til september 2018 en undersøgelse af unges oplevelse med negativ social kontrol og frihed for Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Undersøgelsen er baseret på tre empiriske datasæt: En kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt unge i alderen 15-29 år, en interviewundersøgelse blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund i alderen 15-29 år samt en interviewundersøgelse blandt forældre med etnisk minoritetsbaggrund, som har børn i alderen 15-29 år. 

Læs mere her

Omfang og karakter af negativ social kontrol i grundskolens 6.-8. klasser
Als Research undersøgte i perioden november 2017 - maj 2018 omfanget og karakteren af negativ social kontrol i grundskolens 6.-8. klasser. Undersøgelsen var baseret på en landsdækkende surveyundersøgelse blandt over 1400 elever samt dybdegående kvalitative interview med lærere og elever.

Læs mere her

Ressourcer

SØG RÅDGIVNING SOM FAGPERSON 

Handlevejledning for Aalborg Kommune

Strategi for forebyggelse og håndtering af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Med en strategi for forebyggelse og håndtering af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol vil vi i Aalborg Kommune sikre, at alle borgere i kommunen har lige mulighed for at udvikle sig til aktive, selvstændige og ligeværdige medborgere samt opspore og handle på de situationer, hvor borgeren får begrænset sin selvbestemmelse.
Læs strategien her

 

Actionscards ved konkrete bekymringer
I Aalborg Kommune har vi lavet en særlig procedure for, hvordan vi skal handle ved en bekymring om en æresrelateret konflikt/negativ social kontrol, som vi kalder actioncards. Disse actioncards har til formål at sikre en hurtig og målrettet indsats, hvis der er en konkret bekymring. De tre actioncards beskriver en præcis ansvarsfordeling mellem de kommunale aktører samt hvem, der er tovholder på handlingsdelen.

Actioncard fagperson

Actioncard over 18 år

Actioncard under 18 år
 

Håndbog til kommuner om æresrelaterede konflikter​

Udgivet 2018

God praksis i æresrelaterede sager
Inspirationskatalog til kommunerne
Kataloget indeholder en generel tjekliste og seks konstruerede sagsforløb, der tilsammen fremhæver og illustrerer god praksis i sager om æresrelaterede konflikter. Tjeklisten er til sagsbehandlere og andre, der arbejder med sagerne i kommunerne. Listen er inddelt i temaerne Udredning, Inddragelse,
Indsats og Opfølgning.

SIRI's Sikkerhedskonsulenter

Som led i National handlingsplan mod æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, har Styrelsen for international rekruttering og integration etableret et nationalt team af sikkerhedskonsulenter, der skal styrke sikkerheden for borgere, der er udsat for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Teamet består af 6 sikkerhedskonsulenter, som er forankret i de tre kommuner Odense, Århus og København. Sikkerhedskonsulenterne yder bistand til både fagprofessionelle og til borgere udsat for æresrelaterede konflikter. Det er gratis at benytte sikkerhedskonsulenterne.

Etnisk Ung 

Gratis rådgivningstelefon til unge og fagpersoner samt konsulentbistand. Hjemmeside med information og materiale. Landsdækkende (se også Ressourceguiden). 

Etnisk konsulentteam

Gratis rådgivningstelefon til unge og fagpersoner samt konsulentbistand. Hjemmeside med information og materiale. Hører til Københavns Kommune, men er landsdækkende gennem VISO.

MÆRK

App om æresrelaterede konflikter til unge og fagpersoner – gratis at downloade fra App Store eller Google Play. Fagpersoner kan finde information om handlemuligheder, lovgivning samt oversigt over støtte- og rådgivningsmuligheder. MÆRK-app’en indeholder en quiz til eleverne. Den er medtaget i grundmodulet og temamodul 2: Rettigheder i dette undervisningsmateriale. 
 

Center for Konfliktløsning
Faguddannede undervisere og mæglere tilbyder undervisning i konfliktløsning og konfliktmægling mod honorar. Hjemmesiden indeholder materiale om f.eks. interkulturelle konflikter, der kan downloades gratis.

(Kilde: Undervisningsmaterialet, “Du har et valg”, lærervejledning)

Dialogkorpset
Dialogkorpset er et korps af unge og forældre, der rejser rundt i Danmark og besøger skoler, foreninger, boligområder mv. Formålet med Dialogkorpset er at forebygge æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, samt styrke kønsligestilling blandt etniske minoritetsunge og forældre. Det er gratis at få besøg af dialogkorpset.

Vejledning af unge i æresrelaterede konflikter UUDANMARK
 
(Kilde: Et informationsmateriale for vejledere udarbejdet af UU DANMARK i samarbejde med Gitte Schutzman, Thoms Nygaard Pedersen og Mahtab Beigi for Social- Børne- og Integrationsministeriet. Januar 2014).


Redskabspakke fra EMU

Redskabspakken støtter ledere, lærere og pædagogers faglige selvrefleksion og praksisudvikling i arbejdet med at fremme aktivt medborgerskab.

 

VEJLEDNING OG HJÆLP TIL BØRN OG UNGE 

 

Merantis
Merantis henvender sig til kvinder med udenlandsk baggrund, der er udsat for vold. Merantis er podcast på originalsprog fortalt af voldsudsatte kvinder med udenlandsk baggrund, som er kommet væk fra vold i nære relationer. Kvinderne er blevet interviewet og har fortalt deres historier for at give andre kvinder håb og inspiration til at komme væk fra volden.

 

UUDANMARK 
Vejledning af unge i æresrelaterede konflikter UUDANMARK

 

Til elever

 

TIPS OM RÅDGIVNING 

 

Etnisk Ung
Hjemmeside til unge med mange gode råd, vejledning og brevkasse. Anonym telefonlinje. Telefon: 70 27 76 66. Har desuden en ”væk-fra-denne-side”-knap, der øjeblikkeligt lukker siden ned. 

 

Børns Vilkår

Gratis og anonym telefonlinje. Telefon: 116 111. 

 

Bryd tavsheden

Forening, der hjælper børn og unge udsatte for vold. Brevkasse, rådgivning, chat, telefonlinje. Telefon: 20 67 05 06. 
 
MÆRK

App om æresrelaterede problematikker. Gratis at downloade via link. Grundig info om akut hjælp, muligheder for hjælp og rådgivning samt information og forebyggelse. Har en ”sort-skærm”-knap. 

Folder om rettigheder – fokus på flere kulturer

LGBT Ungdom

Rådgivning til homoseksuelle eller transpersoner via email, telefon eller chat. Telefon: 33 36 00 80 (hver tirsdag kl. 19-21). 

Sabaah

Forening, der arbejder for at forbedre vilkårene for LGBT+-personer (bl.a. homo- og biseksuelle og transkønnede) med minoritetsetnisk baggrund. Café og medlemsaktiviteter i København og Århus. Gratis landsdækkende rådgivningstelefon. Telefon: 33 23 20 00 (hver torsdag kl. 18.00–20.00).


AKUT HJÆLP

 
Etnisk ung: Hotline åben døgnet rundt. Telefon: 70 27 76 66. 

RED Safehouse

Rådgivning og sikkert ophold ved trusler eller vold i æresrelaterede konflikter.

Telefon: 45 11 78 00. 


Udenrigsministeriets globale vagtcenter.

Ved mistanke om rejser, hvor ægteskab er arrangeret uden samtykke el. lign. Telefon: 33 92 11 12.

(Kilde: Undervisningsmaterialet, “Du har et valg”, lærervejledning)


 

DIALOGTEAMET
 • Rahma Mohamed Davidsen, Tornhøjskolen

 • Jeanette Møller Christensen, Sønderbroskolen

 • Thomas Simbold, Sofiendalskolen

 • Christian Damborg Bohl, Gl. Lindholm Skole

 • Eva Lund, Seminarieskolen

 • Rikke Hartmann, Herningvej Skole

 • Dan Toft, Mellervangskolen

Søg rådgivning
Vejledning og hjælp til børn og unge
Baggrundsviden
Undervisingsmateriale
Bjarne Hansen.jpg

93520071

E-mail

bottom of page