top of page

LÆRINGSLABORATORIER

Velkommen i læringslaboratorium!

 

Hvad

Her vil du opleve et læringsrum, hvor du sammen med andre engagerede lærere og pædagoger tester hypoteser, udvikler ny viden og opsamler resultater til brug på din og andre skoler. Brænder du for at udvikle pædagogisk praksis og være nysgerring og undersøgende, så er et læringslaboratorium lige noget for dig. Produktet, der kommer ud af laboratoriet, er i første omgang ikke noget færdigt undervisningsforløb, men et produkt, som kan være genstand for prøvehandlinger og dermed bringes tilbage i laboratoriet og forfines, sensitiveres og kultiveres og ende op med at blive en prototype på rigtig god undervisning. Du skal være klar til at prøve undervisningsforløbene af i din egen praksis. Undervisningsforløbene vil blive delt i ”MinUddannelse”, så mange får glæde af det.

Der vil være en konsulent tilknyttet hvert læringslaboratorium, hvis opgave er at skabe en faciliterende ramme om læring.

 

Hvem

Lærere og pædagoger fra Aalborg Kommunes skoler, som brænder for at udvikle god undervisning sammen med andre.

 

Hvornår

Der vil være 5 møder fra kl. 14.00 - 17.00 hen over efteråret 2016

 

Læs mere om de forskellige læringslaboratorier herunder. Tilmelding til de forskellige læringslaboratorier er lukket.

I dette læringslaboratorium vil erfaringerne fra Stolpedalsskolens udviklingsprojekt ”Konsolidering af læring” indgå som fundament for udvikling af nye prøvehandlinger og prototyper, som kan være med til at videreudvikle jeres praksis med læringssamtaler.
Konsolidering af læring er læringsaktiviteter, hvor eleverne får mulighed for at sprogliggøre deres tænkning om egen læring, så den kan blive anvendelig i andre læringssammenhænge.
De centrale konklusioner for konsolidering af læring er:

 • At der er tæt sammenhæng mellem konsolideringsstrategier og elevernes forståelse af læringsmål

 • Undervisningens betydning til at fremme ny erkendelse hos eleverne gennem øgede formative vurderinger

 • Afgrænsning og begrænsning er to centrale didaktiske initiativer, der skal iværksættes, hvis eleverne skal kunne håndtere og se egne læringsfremskridt.

 

Mødedatoer:

 • 22.08.16

 • 27.09.16

 • 26.10.16

 • 24.11.16

 • 19.12.16

Koordinator: Lene Thorhauge

Googlemappe

HÅNDVÆRK OG DESIGN

INKLUSION
KONSOLIDERING
HÅNDVÆRK

I dette læringslaboratorium går vi på opdagelse i faget håndværk og design. Du og kolleger fra andre skoler samarbejder om at udvikle eksempler på spændende læringsaktiviteter i faget. Du får mulighed for at bringe dine egne erfaringer i spil, sætte fokus på et særligt område i faget, få sparring fra dine kolleger – og du får en masse ny inspiration til din daglige praksis samtidig med, at du inspirerer andre. I læringslaboratoriet rammesætter og planlægger vi i fællesskab prøvehandlinger, som I tester i jeres undervisning og senere videreudvikler, så de bliver til prototyper, som bliver til gavn for mange kolleger ude på skolerne.

 

Mødedatoer:

 • 01.09.16

 • 03.10.16

 • 01.11.16

 • 30.11.16

 • 15.12.16

Koordinator: Anja Emilie Madsen

Googlemappe

INKLUSION

KONSOLIDERING AF LÆRING GENNEM LÆRINGSSAMTALER

I dette læringslaboratorie vil du sammen med kolleger fra andre skoler få mulighed for at dykke ned i mindsettet i den nye inklusionsstrategi med fokus på fællesskabet og ressourcesynet: ”alle børn gør det godt, hvis de kan”. Hvordan kan vi samarbejde om at udvikle metoder til at implementere mindsettet blandt lærere og pædagoger på skolen. Hvad vil det sige i praksis og hvad kan udfordre. Dine egne erfaringer er vigtige og bidrager til inspiration for kolleger, der også vil inspirere dig.

I læringslaboratoriet rammesætter og planlægger vi i fællesskab prøvehandlinger, som I tester i jeres egen praksis og efterfølgende videreudvikler, så de bliver til prototyper, som bliver til gavn rundt omkring ude på skolerne. 

 

Mødedatoer:

 • 24.08.16

 • 21.09.16

 • 25.10.16

 • 22.11.16

 • 13.12.16

Koordinator: Jeanette Schmith

Googlemappe

En eksperimenterende og problemløsende matematikundervisning kan knytte matematikken til virkelige problemstillinger, som kan undersøges med matematikken som redskab, eller den kan orientere sig mod sammenhænge internt i matematikken. Det sidste kunne fx være primtalsfølger el. lign temaer.
I læringslaboratoriet skal vi arbejde med at udvikle eksperimenterende og problemløsende forløb ved fx at inddrage forskellige opgavetyper, organiseringsformer og matematiske kompetencer.

 

Mødedatoer:

 • 22.08.16

 • 20.09.16

 • 12.10.16

 • 10.11.16

 • 05.12.16

Koordinator: Rasmus Greve Henriksen

Googlemappe

Eks mat

EKSPERIMENTERENDE OG PROBLEMLØSENDE UNDERVISNING I MATEMATIK

understøtte

I dette læringslaboratorium vil erfaringerne fra understøttende undervisningsforløb afholdt på 25 skoler i Aalborg Kommune indgå.

Og du vil få ny inspiration til dit daglige arbejde i praksis med, hvordan der kan skabes sammenhæng mellem den fagdelte undervisning, de obligatoriske emner, elevens trivsel og den understøttende undervisning. Og hvordan der målrettet kan arbejdes med læringsmål i forhold til elevernes trivsel, herunder deres læringsparathed, sociale og alsidige udvikling.

Egne erfaringer fra praksis om den understøttende undervisning og samarbejdet mellem lærere og pædagoger vil blive inddraget, og du får mulighed for at få sparring af dine kolleger.

 

Mødedatoer:

 • 23.08.16

 • 28.09.16

 • 27.10.19

 • 21.11.16

 • 20.12.16

Koordinator: Lene Thorhauge

Googlemappe

UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Melde sig ud

LÆRINGSMILJØER FOR ELEVER, DER MELDER SIG UD AF UNDERVISNINGEN

I dette læringslaboratorium vil vi se nærmere på, hvordan vi kan inddrage eleverne samt andre relevante samarbejdsparter i at udvikle og skabe læringsmiljøer, hvor den enkelte elev oplever at høre til og erfarer læringsmæssig progression. Sammen med kolleger fra forskellige skoler får du muligheden for at se nærmere på og videndele om erfaringer. Ud fra en platform af viden vil vi udvælge fokuspunkter at undersøge nærmere og igangsætte prøvehandlinger på. Disse afprøver I efterfølgende i praksis med henblik på udvikle god praksis på egen skole. Vil du have inspiration til, fordybe dig i samt medvirke til udvikle læringsmiljøer, der inddrager den enkelte elev, er dette et læringslaboratorium for dig. 

 

Mødedatoer:

 • 13.09.16

 • 11.10.16

 • 01.11.16

 • 22.11.16

 • 13.12.16

Koordinator: Rikke Møller Larsen

Googlemappe

Drenge

UNDERVISNING, DER MOTIVERER DRENGE (UDSKOLING)

Hvordan skaber vi en praksis, hvor vi understøtter drengene i at blive så dygtige som de kan, og hvad skal der til for, at drenges faglige præstationer kommer på niveau med pigernes? I dette læringslaboratorium vil vi stille skarpt på drenges læring. Sammen med andre engagerede kolleger udarbejder vi eksempler på god undervisning, som vi afprøver i egen praksis. Erfaringerne fra praksis bringes i spil og videreudvikles i læringslaboratoriet. Vil du være med til at producere viden om, hvad der virker, når det handler om at stimulere drenges nysgerrighed og motivation til at lære, er dette læringslaboratorium noget for dig.

 

Mødedatoer:

 • 05.09.16

 • 15.09.16

 • 04.10.16

 • 02.11.16

 • 08.12.16

Koordinator: Rikke Møller Larsen og Anja Emilie Madsen

Googlemappe

Klasseledelse

KLASSELEDELSE

Klasseledelse kan bidrage til at skabe ro og retning på undervisningen og til at fremme inklusion og trivsel. Er du optaget af, hvordan forskellige strukturer og måder at tilgå undervisning på kan understøtte et godt læringsmiljø, og har du lyst til at samarbejde med kolleger fra andre skoler om at producere praksisnær viden om klasseledelse, er dette læringslaboratorium noget for dig. Vi vil med afsæt i både forskning og erfaring fra egen praksis udvikle og afprøve eksempler på, hvordan klasseledelsen styrkes, så den fremmer elevernes trivsel og motivation.

 

Mødedatoer:

 • 01.09.16

 • 14.09.16

 • 12.10.16

 • 08.11.16

 • 05.12.16

Koordinator: Birgitte Ahrenfeldt

Googlemappe

LÆRING I DAGTILBUD

I dette læringslaboratorium sætter vi fokus på læring i dagtilbudsalderen koblet med de 6 læreplanstemaer. Vi arbejder med læringsfællesskaber og læreprocesser hos det enkelte barn og afprøver sammen forskellige tiltag i den daglige praksis, som efterfølgende evalueres og udvikles til prototyper, som deles med de øvrige dagtilbud. Vi kan sætte fokus på forskellige indholdselementer, som afleveringssituationer, sproglig udvikling, samlinger mv. - her er det kun fantasien, der sætter begrænsninger.

 

Mødedatoer:

 • 23.08.16

 • 21.09.16

 • 11.10.16

 • 03.11.16

 • 28.11.16

Koordinator: Kirsten Arden Pedersen

Googlemappe

 

Børnehaver
bottom of page