top of page

Kriterier og ansøgningsskema til udviklingspuljen

Udviklingspuljen 

Ambitionen med udviklingspuljen er at styrke kvaliteten af børn og unges læring og trivsel. Vi skal gøre det, vi gør, endnu bedre.

Projekter under Udviklingspuljen skal støtte op om implementeringen af Folkeskolereformen og Aalborg Kommunes vision "Noget at have det i".

Der kan søges til projekter, enten mindre, lokalt forankrede udviklingsprojekter, der primært tilgodeser lokale ønsker og behov, eller større udviklingsprojekter, der forventes at få betydning for det samlede skolevæsen. Både skolens undervisningsdel og fritidsdel kan komme i betragtning til udviklingspuljen.

Der kan alene søges til projektrelevante udgifter, fx til udvikling, beskrivelse, mødevirksomhed, tovholderfunktion, formidling, netværk, videndeling og evaluering af projektet. Det forventes, at der i forbindelse med projektet nedsættes en dialoggruppe med relevant repræsentation fra skolen. Til alle projekter, der modtager støtte kobles en proceskonsulent fra Skoleforvaltningen. Der er ligeledes mulighed for at få koblet en proceskonsulent i forhold til udvikling af projektet.

Det forventes, at der i forbindelse med projektet udarbejdes en målpil, der beskriver, hvad I tidligere har haft succes med samt mål, handlinger/aktiviteter og tegn på læring/målopfyldelse for projektet.

Derudover forudsættes det, at der løbende dokumenteres erfaringer fra projektet. Børn og Unge informerer om alle projekter på nogetathavedeti.dk. Derudover kan det i nogle tilfælde være relevant at fortælle om erfaringerne fx på møder i forum for læring og pædagogisk udvikling, på interesserede skoler eller i andre sammenhæng.

I kan komme i betragtning til udviklingsmidlerne ved at sende ansøgning til Børn og Unge, att. Lene Thorhauge. Der er ingen ansøgningsfrist, men det anbefales, at I søger, så I kan indregne projektrelevante bevillinger i skoleårets planlægning.

Der er nedsat en styregruppe for udviklingspuljen, der består af Skolechefen og koordinator for "Udviklingspuljen". Styregruppen tager stilling til alle indkomne ansøgninger. Det tilstræbes, at skolerne hurtigt får svar på ansøgninger.

Eventuelle spørgsmål vedr. udviklingspuljen kan rettes til Lene Thorhauge på let-skole@aalborg.dk eller tlf.:9352 0067

Link til ansøgningsskema

bottom of page