top of page

 UDVIKLINGSPULJEN 

STYRKET OVERGANG TIL SKOLE FOR BØRN I DAGTILBUD

Gl. Lindholm og Nr. Uttrup Skole

Udviklings- og forskningsprojekt Styrket overgang til skole for børn i dagtilbud har til formål at udvikle og afprøve en målrettet indsats i praksis, som kan understøtte, at flere børn i dagtilbud i udsatte boligområder klarer sig bedre i skolen og derved opnår bedre forudsætninger for en positiv udvikling og højere grad af livskvalitet på lang sigt. 
Indsatsen sigter mod at styrke sproglige, sociale og eksekutive kompetencer hos 4-6-årige børn, fordi, man ved, at disse kompetencer særligt har betydning for børnenes trivsel i dagtilbud og skolen. Projektet bygger på viden om, at børn, der går i dagtilbud af høj kvalitet, får et bedre afsæt for at deltage i børnefællesskaberne og for en vellykket skolegang. Dette er særligt udtalt for børn i udsatte positioner. Samtidig viser forskning, at en god skolegang er en stærk beskyttelsesfaktor for udsatte børns udvikling og muligheder på lang sigt.
Projektet gennemføres i samarbejde mellem Rambøll Management Consulting, forskere fra bl.a. Trygfondens Børneforsknings-center og fra Lunds Universitet samt pædagogisk personale og ledere i dagtilbud, DUS og indskoling i Roskilde, Vejle og Aalborg. Projektet gennemføres også i tæt samarbejde mellem F&B og Skoleforvaltningen.

Styrket overgag til skole

LEGO MINDSTORM

Nr. Uttrup

På Nr. Uttrup Skole arbejder vi de næste tre år målrettet med brugen af LEGO Mindstorm med det mål at gøre programmering til et naturligt værktøj for elevernes læring. Gennem arbejdet med LEGO Mindstorms udvikles elevernes abstrakte, kreative og innovative tænkning. 
 
Arbejdet introduceres på mellemtrinnet, hvor elevernes evne til at tænke i processer og algoritmer udvikles. Elever fra 6. årgang udvælges og uddannes til at kunne fungere som robotteknikere. Når eleverne når udskolingen forventes de at kunne indtænke og inddrage programmering som et naturligt værktøj i de naturvidenskabelige projekter, ligesom de forventes at have udviklet kompetencer til at kunne skabe med IT. 
Gennem arbejdet med LEGO Mindstorms opnår eleverne en teknologiforståelse, som er med til at skabe en forståelse for, hvad der sker bag det, vi interagerer med. De opnår med andre ord forståelsen for, at kodning er et vigtigt sprog at mestre - ikke mindst i fremtiden

LEGO Mindstorm

GAMIFICATION

Gl. Lindholm 

På Gl. Lindholm skole arbejdes der med gamification. Der tages udgangspunkt i spillet ”Civilization”. Spillet handler om at udvikle et samfund. Eleverne følger derfor en tidslinje, samt arbejder med de teknologier, der muliggøre et samfund. Hensigten med ”Gamification” er at give eleverne større motivation i arbejdet med de forskellige elementer fra spillet, da det tages ud fra en kontekst, som de kan perspektivere til samfundet. Indsatsen henvender sig særligt til elever, der spiller computerspil, for at imødegå den stigende fritidsbeskæftigelse, som computeren er blevet for en del af elevgruppen. Forløbet appellerer derudover særligt til drengene. Forløbet kan bl.a. anvendes i fagene samfundsfag, historie, fysik/kemi og engelsk.

Gamification
Læringsamtaler

LÆRINGSSAMTALER

At gå i skole handler først og fremmest om at lære. Vi ved, at læring sker gennem kommunikation og samtale. Præcis dette er pejlemærket for Aalborg Kommunes store indsats ”Læringssamtaler”, hvor lærere, pædagoger, ledere og forvaltning uddanner sig i at blive knivskarpe til at tale om læring – med eleverne, med hinanden og med forældrene.

 

På Aalborg Kommunes skoler arbejdes for at skabe en skolekultur præget af synlige mål, feedback og evaluering. Øget læring er vores fælles retning, og samtaler om undervisningens effekt skal være et væsentligt omdrejningspunkt i vores fremtidige skolepraksis.

Via dette link kan du læse mere om læringssamtaler. 

MODERSMÅLSBASERET UNDERVISNING 

Projektet er udarbejdet i et samarbejde mellem Ministeriet for Børn og Undervisning, Skolerådets formandskab og Aalborg Kommune.

 

Hovedformålet med forsøgsprogrammet er at sikre et kompetenceløft i gruppen af tosprogede elever, da en række nationale og internationale undersøgelser dokumenterer, at mange tosprogede børn klarer sig dårligere end etnisk danske børn. Forsøgsprogrammet bygger på det faktum, at alle børn lærer på baggrund af det, de kan og ved i forvejen. Derfor er der i dette projekt særligt fokus på modersmål.

MODERSMÅL

PRAKTISK KULTURFAG 

 Mou Skole 

Praktisk Kulturfag (PKF) er et skoletilbud til drenge i 7.-9. klasse, som en dag om ugen tilbydes en anderledes og mere praksisorienteret tilgang til fagene kristendom, historie, samfundsfag, biologi og geografi. Eleverne tages ud af deres normale rammer på skolen og har primært base i ungdomsklubben. PKF bygges op som temaforløb, der er understøttet af ud-af-huset-aktiviteter, så eleverne kan anvende temaundervisningen i praksis.

 

Målet med projektet er at give frafaldstruede elever et åndehul, hvor de kan opnå succesoplevelser, der på længere sigt vil give eleverne bedre forudsætninger for at tage en ungdomsuddannelse.

 

Ydermere bidrager PKF til, at eleverne får arbejdsredskaber og en bredere tværfaglig forståelse, som både fagligt og socialt kan overføres til den undervisning, eleverne modtager i den daglige skolegang.

Praktisk kulturfag
SOMMERSKOLE

SOMMERSKOLE 

 Seminarieskolen 

Sommerskole er et tilbud til drenge i alderen 14-17 år, der især er henvendt til unge minoritets drenge, der oplever vanskeligheder i hverdagen, og som ikke kommer fra et hjem med ressourcer til at lave aktiviteter i sommerferien. Sommerskolen byder på aktiviteter i stil med en overlevelsestur, og skal styrke de unges lærelyst gennem succesoplevelser, hvor de unge bliver bekendte med deres kompetencer og potentialer, som dermed kan bidrage til en større succes i skolen.

 

Det overordnede mål med Sommerskolen er at gøre de unge uddannelsesparate, hvilket en større lærelyst og et styrket selvværd kan bidrage med.

TEGN PÅ SPROG

TEGN PÅ SPROG 

 Herningvejens Skole 

Tegn på sprog er et 6-årigt forsknings- og udviklingsprogram. Det overordnede mål er at få en øget indsigt i de tosprogede elevers læse- og skrivetilegnelse samt at udvikle læse- og skrivepædagogikken, så den i højere grad sikrer de tosprogede elevers skriftsproglige udvikling og dermed deres muligheder for at klare sig videre i uddannelsessystemet.

 

Indsigten er både praksisorienteret og forskningsorienteret, og det forventes, at indsigten kan styrke den faglige udvikling såvel i folkeskolen som i professionsuddannelserne.

 

Projektet gennemføres i samarbejde mellem VIA University College, University College Nordjylland, University College Lillebælt, University College UCC, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) – Aarhus Universitet samt Århus, Aalborg, Vejle, Odense og Københavns kommune. Herningvejens skole deltager i projektet som repræsentant fra Aalborg Kommune.

Videnproducerende skoler

VIDENPRODUCERENDE SKOLER

Sulsted Skole og Mellervangskolen

Projektet videnproducerende skoler er et fælles skoleudviklingsprojekt mellem 7 kommuner; Frederikshavn, Hjørring, Randers, Sønderborg, Vejen, Viborg og Aalborg – med deltagelse af ca. 2 skoler pr. kommune og 1 vejledernetværk i Sønderborg. Fra Aalborg Kommune deltager Sulsted Skole og Mellervangskolen.
Projektet løber i årene 2016 til 2018.

For at kunne indfri folkeskolereformens mål er det nødvendigt, at medarbejdere i folkeskolen kan anvende både forskningsbaseret viden og ikke mindst andre kolleger/fagfællers viden og erfaring på nye måder i løsning af kerneopgaven: elevernes læring og trivsel. 

Målet med projektet er at skabe viden om hvordan man arbejder som videnproducerende organisationer og hvilken effekt medarbejdernes videnproduktion har på elevernes læring og trivsel. 
 

CREATE IT REAL

Højvangskolen, Vadum Skole, Vissegård, Sønderbroskolen, Hals Skole og  Klarup Skole

Elever fra 7. og 8. årgang fra Højvangskolen, Vadum Skole, Vissegård, Sønderbroskolen, Hals Skole og Klarup Skole deltager i projekt ”Create it Real”. Målet er en anderledes, spændende, problemløsende og eksperimenterende læring. Eleverne skal arbejde med matematik, geometri, fysik og håndværk og design på en helt anden måde, end de plejer.
 
Skolerne får deres egen 3D printer, og eleverne skal således arbejde med at designe og udvikle deres egne 3D produkter i et softwareprogram til pc. Herefter kan de se det færdige resultat på deres egen 3D printer.
 
Projektet er delt i 2 spændende faser.
1. Skolerne skal indbyrdes dyste om at lave det mest spændende, kreative, innovative produkt på deres 3D printer. Som afslutning på projektet skal hver skole præsentere deres produkter til en messe, hvor de bliver bedømt af et dommerpanel.

2. Skolerne skal samarbejde om et fælles produkt. Hver skole producerer et (eller flere) stykker, som så, når skolerne mødes, bliver samlet til et slutprodukt. Det er således vigtigt, at skolerne kan arbejde ud fra en fælles tegning, så produkterne passer sammen.

CREATE IT ALL
FORÆLDRE

FORÆLDREINDDRAGELSE 

 Sønderbroskolen 

Forældrene skal inddrages som ressource, så de kan understøtte deres børns læring i skolen. Der er fokus på at løfte det faglige niveau hos de elever, der klarer sig dårligst i skolen – særligt i dansk og matematik.

 

Der er etableret et mentorkorps, som skal støtte, rådgive og vejlede udvalgte familier, så forældrene lærer at hjælpe deres børn med lektierne. Der kan eksempelvis være sproglige barrierer, som gør, at det for nogle forældre kan være svært at hjælpe med lektierne. Ydermere er der etableret ”lektiepakker” til de familier, der har fravær af skoleunderstøttende materiale i hjemmet, som dermed kan benyttes i lektiearbejdet derhjemme. Lektiepakker med undervisningsmateriale består eksempelvis af bøger og spil.

LÆRINGSMÅL 

 Stolpedalsskolen 

Projektet har til formål – gennem uddannelses- og praksisforløb – at udvikle lærere og pædagogers didaktiske kompetencer i forhold til læringsmål, undervisningsdiagnosticering og feedback som grundlag for elevernes læring.

 

Fokus er på hvilke udfordringer lærere og pædagoger møder i det praktiske arbejde, samt hvorledes disse udfordringer kan afhjælpes gennem udvikling af metoder og strategier, således de ønskede elevpræstationer realiseres.

 

Målet om at udvikle konkrete redskaber og modeller skal give lærerne mulighed for at få et billede af elevernes forskellige styrker og svagheder, således kravene i undervisningen kan tilpasses elevernes forskellige læringsforudsætninger.

 

Læringsmål

FOKUS PÅ MATEMATIK 

“Fokus på matematik” er et tværkommunalt kompetenceudviklingsprojekt for matematiklærere.

 

Projektets formål er at uddanne vejledere, styrke vejlederkulturen på skolerne, højne matematiklærernes undervisning og derved øge elevernes læringsudbytte og faglige progression. Kompetenceudviklingen sker i samarbejde med 7 andre kommuner i regionen og University College Nordjylland.

 

I Aalborg Kommune uddannes 45 matematikvejledere.

- Projektet er støttet af A.P. Møller Fonden

FOKUS PÅ
Programmering naturligvis

PROGRAMMERING NATURLIGVIS

 Bislev, Sønderholm, Nibe, Gandrup, Gudumholm, Sofiendal, Hals, Vodskov & Tornhøj Skole 

Skolerne har indgået samarbejde om uddannelse af programmeringsvejledere med afsæt i de naturfaglige fag, hvor undervisningen skal foregå eksperimenterende og udviklende. Programmeringsvejlederne skal være en del af et vejlederhold, der kan støtte kommunens øvrige folkeskoler i brugen af programmering i undervisningen.

Undervisning på baggrund af programmering lægger let op til differentieret og understøttende undervisning grundet de fleksible undervisningsmuligheder, der er ved programmering, som ligeledes bidrager til at øge elevernes koncentrationsevne, motivation og selvstændighed.

Målet med projektet er, at eleverne får en forståelse for de bagvedliggende processer, der findes i forhold til at udnytte digitale løsninger bedst muligt.

 

IBIS

PROJEKT IBiS

 Vestbjerg Skole 

Eleverne fra udskolingen på Vestbjerg Skole deltager i rammeforsøget IBiS (International Bilingual Subjects), der indebærer undervisning med et internationalt fokus, herunder kultur og sprog.


I det daglige betegnes inkluderede lektioner DIG (Det Internationale Globale), og muliggør blandt andet 50 % undervisning på engelsk i fagene samfundsfag, naturfag og kristendom; dette i tværfaglige temaer. Udskolingen har tillige et stærkt internationalt fokus i valgholdene samt i alternative uger.

 

Målet med projektet er, at eleverne får en øget indsigt i forhold til at arbejde og leve i et internationalt miljø, hvor elevernes engelsksprogede kommunikationsfærdigheder samtidig styrkes.

LINJEFAGSOPKVALIFICERING

Alle skoler

Projektet er anden del af et tværkommunalt strategisk uddannelsessamarbejde i Region Nord mellem ni kommuner og UCN Nordjylland. Uddannelsessamarbejdet har fokus på at styrke fagene, fagdidaktikken og arbejdet med udvikling af en læringsmålstyret undervisningspraksis i folkeskolerne. Målet er fuld kompetencedækning i alle fag på skolerne i de deltagende kommuner som et led i en fælles tværkommunal uddannelsesstrategi frem mod 2020.

Læringsdesignet bygger på en stærk praksistilknytning og understøttelse af fagteams, hvor medarbejdernes opdaterede undervisningskompetencer løbende forankres i undervisningen og i eksisterende fagteams. Skolernes vejledere forventes kontinuerligt at følge fagteamene og støtte udviklingen på medarbejderniveau.

 

Linjefag
Den gode dialog

DEN GODE DIALOG OM SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER

Gl. Lindholm, Sønderbro, Sofiendal, Herningvej, Tornhøj og Seminarieskolen

Som led i den Nationale Strategi mod æresrelaterede konflikter, har Udlændinge-, Integrations og Boligministeriet afsat midler til at opkvalificere medarbejdere på en række grundskoler – i første omgang i Hvidovre og Aalborg kommune. Fra Aalborg deltager en medarbejder fra hver af skolerne Løvvang, Gl. Lindholm, Sønderbro, Sofiendal, Herningvej, Tornhøj og Seminarieskolen.

Formålet med initiativet er, at medarbejderne bliver i stand til at identificere og støtte unge med problemstillinger relateret til æresrelaterede konflikter. Derudover skal de rådgive og vejlede lærere og øvrige fagpersoner i håndteringen af de udfordringer, der knytter sig til æresrelaterede konflikter. Hensigten er at sikre, at unge, der kæmper med æresrelaterede konflikter, har adgang til kvalificeret hjælp og støtte, hvor de færdes til daglig, og hvor de er i tæt kontakt med lærere, pædagoger og andet personale.

TRIVSELSFORUM - PROJEKT "FÆLLES SPROG"

Alle Skoler

Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har fået midler til projekt Fælles Sprog som led i at omsætte Udviklingsstrategien på tværs af forvaltning, faglighed og opgave. Formålet er at styrke relationel koordinering på 0 – 18 års området med et Fælles Sprog og stærkere lokalt tværfagligt samarbejde, så flere børn og familier kan mestre hverdagen og være en del af fællesskabet.

 

Det er målet, at opgaveløsningen skal bevæge sig ned af indsatstrappen ved at aktivere familie, netværk og almenområde endnu mere og gøre brug af viden og de mange muligheder, som er samlet i På Tværs Håndbogen.

Skolernes Trivselsfora skal med afsæt i egne, helt konkrete behov styrkes i Fælles Sprog. Samtidig er der med baggrund i de gode erfaringer fra skoleområdet lavet Trivselsfora på 0 – 6 års området. Der er nu på hele 0 – 18 området mulighed for tidligt og tværfagligt med faste deltagere, der kender hinanden, at drøfte bekymring for et barn eller udfordringer, der påvirker et barns trivsel.

Der vil i projektperioden gennemføres kompetenceudviklingsforløb i Fælles Sprog for ca. 1200 af de medarbejdere og ledere, der til dagligt arbejder med børn og unge. I Skoleforvaltningen betyder det, at hvert Trivselsforum får to besøg af en projektmedarbejder, for at styrke den gode praksis og Fælles Sprog.

Projekt Fælles sprog

UDDANNELSE OG JOB

UU-Aalborg udfører Uddannelse og job-aktiviteter i 15 klasser fordelt på 7-8 skoler i skoleåret 2017/18

Indsatsen i folkeskolens timeløse fag ”Uddannelse og job” skal styrkes med sigte på at gøre det til et karrierelæringsemne, hvor UU varetager undervisningen i faget. Det handler bl.a. om at udvikle elevernes valgkompetence gennem hele skoleforløbet – og ikke kun i udskolingen.

På hvert klassetrin indgår Uddannelse og job-aktiviteter svarende til 16-20 lektioner. Heraf står UU for direkte gennemførelse af nogle eller alle moduler. I overbygningen vil den obligatoriske kollektive vejledning, forberedelse til Study Aalborg, arbejdet med uddannelsesparathedsvurdering naturligt indgå. Faget Uddannelse og job beskrives således i en eksplicit årsplan og det bliver dermed en bevidsthedsgjort læringsaktivitet for både lærere og elever.

Uddannelse og job

ARBEJDSHUKOMMELSE

Skansevejen & Vestbjerg Skole

Projektet handler om at lave en indsats, der støtter op omkring folkeskoleelevernes arbejdshukommelse (AHK). Ambitionen er at styrke elevernes hukommelses- og indlæringsmønstre ud fra en kontinuerlig målrettet undervisning. Vi vægtlægger ´metalæring´ højt - sagt på en anden måde, så taler vi om meta-AHK, så de respektive elever opnår viden ift. deres egen hukommelsesstil; hvilket vil optimere elevernes læring, idet de hermed er i stand til at anvende ´egne´ AHK-strategier. AHK kan udvikle sig gennem hele livet, derfor er det vigtigt, at vi som pædagogisk personale har redskaber til at alle elever, uanset deres niveauforskelle inden AHK-kapaciteten, gennem hele skoleforløbet 

  • Vi vil kvalificere vejledningskulturen i folkeskolen. Vi bringer ny viden og nye perspektiver ind i vejledningssituationerne i forhold til at forstå de elever, der har svært ved at lære. Ikke nok med, at vi får et nyt fælles sprog, vi vil også igennem dette projekt udvikle forskellige praksisformer, have flere strenge at spille på i forhold til at vejlede vores kollegaer. 

  • Vi vil udvikle skole-hjemsamarbejdet. Forældrene er den vigtigste medspiller for elevernes læringsprogression. Vores erfaring viser, at forældre gerne vil have vejledning i, hvordan de kan hjælpe deres barn uanset, hvilke udfordringer, store som små, barnet står overfor. Vi vil udvikle en praksis, der sigter mod at kunne give forældrene vejledning, der er baseret på forskningen, således at det bliver en målrettet samlet indsats, vi bygger rundt om barnet.
     

Arbejdshukommelse

21ST CENTURY SKILLS & LÆRINGSMILJØER

Gandrup Skole

Skolen har altid skulle uddanne til samfundet. De kompetencer man skal have for at lykkes med det har historisk set altid været skiftende. Nutidens samfund har en kompleksitet og løbende foranderlighed, der kan gøre det vanskeligt at vide præcist, hvad man skal uddanne sig til. 21st century skills er et bud på, hvilke kompetencer den enkelte skal udvikle for at lykkes i det 21. århundrede.

Gandrup Skole tager afsæt i 21st century skills i dette udviklingsprojekt, hvor målet er at:

  • Skabe et læringsmiljø, hvor det indretningsmæssige går i tråd med 21st century skills

  • Etablere rum for en varieret skoledag med fokus på de kompetencer, som 21st skills beskriver

  • Udvikle medarbejdernes didaktiske kompetencer i planlægningen af elevernes læring set i lyset af 21st century skills.

 

Det første år har udviklingsprojektet et særligt fokus på kompetencen kompetent kommunikation.

21st century skills
bottom of page