top of page

 IMPLEMENTERING AF 

 MinUddannelse 

Regeringen og KL indgik i 2014 en aftale om at realisere en fælles digital brugerportal for folkeskolen kaldet Brugerportalsinitiativet (BPI). Brugerportalsinitiativet indebærer, at alle kommuner skal anskaffe to overordnede digitale løsninger til skolerne; samarbejdsplatformen, som er et digitalt værktøj til kommunikation og samarbejde mellem skole og hjem og læringsplatformen, som er et digitalt værktøj til at arbejde med elevernes læring og trivsel. I Aalborg Kommune har vi besluttet, at alle skoler skal have den samme læringsplatform, samt at første del af implementeringen er gennemført på kommunens 56 folkeskoler pr. 1. august 2016. 

Læringsplatformen understøtter arbejdet med Aalborg Kommunes skolers vision Noget at have det i med særligt fokus på målene “Alle kan se, de bliver dygtigere hver dag” og “Alle medarbejdere arbejder systematisk med videnproduktion”.

 • Læringsplatformen skal fremme elevernes læring og trivsel 

 • Læringsplatformen kvalificerer det pædagogiske personales arbejde med synlig læring, og gør det muligt at arbejde systematisk med faglige og alsidige læringsmål, tegn på læring, feedback og evaluering

 • Det daglige arbejde i læringsplatformen genererer en digital og dynamisk elevplan, som forældrene kan tilgå løbende og dermed følge med i deres barns læring.

På ledelsesniveau skal læringsplatformen muliggøre databaseret pædagogisk ledelse og skabe grundlag for, at skolens ledelse kan følge elevernes læreprocesser og læringsprogression tæt. På organisationsniveau skal læringsplatformen skabe data til læringssamtaler på alle niveauer og muliggøre videndeling om god praksis på tværs af alle kommunens skoler. Samtidig er implementering og anvendelse af læringsplatformen et centralt element i It- og digitaliseringsstrategien for Aalborg Kommunes Skoler.

 

Implementeringen af læringsplatformen foregår i følgende tre faser:

 • Forberedelsesfase

 • Implementeringsfase

 • Konsolideringsfase

Forberedelsesfasen (Feb 2015 - nov 2015)

I februar 2015 blev repræsentanter fra alle skoler inviteret til tre workshops, med det formål at udarbejde kriterier til den kommende fælles læringsplatform. Disse kriterier udgjorde en vigtig del af udbudsmaterialet og vurderingen af de indkomne tilbud. Hele processen resulterede i valget af MinUddannelse, der blev vurderet til at leve op til flest kriterier af vurderings- og udvælgelsesudvalget.

Implementeringsfasen (Nov 2015 - Aug 2016)

Implementeringen af læringsplatformen påbegyndte i november 2015, hvor fem testskoler testede både læringsplatformen samt selve implementeringen. Erfaringerne fra testskolerne formede det videre forløb på de resterende skoler. Hver skole fik uddannet 3-7 superbrugere incl. en pæd. leder, som efterfølgende skulle uddanne deres kolleger i brugen af Læringsplatformen.

Hver skole har koblet en kontaktperson fra Skoleforvaltningen på deres proces, så skolen løbende kan få support. Konsulenter fra Skoleforvaltningen uddannede superbrugerne i hold fordelt fra januar - maj måned. Denne struktur muliggjorde tæt kontakt og god support i opstartsfasen.

Skoleforvaltningen yder derudover support i form af forskelligartede materialer fx videotutorials, guides og trin-for-trin-vejledninger, som kan støtte skolerne i implementeringen af læringsplatformen. Skoleforvaltningen tilbyder også cafémøder for interesserede medarbejdere samt spotkurser ude på skolerne. Derudover støttes skolerne med klart definerede succeskriterier for fremdriften i implementeringen af MinUdd.

 

Konsolideringsfasen (Aug 2016 - Aug 2018)

Da skolerne startede deres implementering på forskellige tidspunkter, vil de naturligvis være på forskellige niveauer pr. 1. august 2016. Med nedenstående model skitseres, hvordan arbejdet med læringsplatformen kan ske på flere niveauer, hvor niveau 1 lever op til de lovmæssige krav til elevplanerne. På niveau 4, hvor alle læringsplatformens funktioner anvendes optimalt, og elevens aktivitet i læringsplatformen er høj, skabes der gode forudsætninger for læring. Derudover skaber læringsplatformen god udnyttelse af kommunens andre digitale investeringer i devices til alle elever i 3. - 6. klasse og digitale læremidler.

 

 

Succeskriterier for brugen af MinUddannelse

Efterår 2016

 • Alle arbejder som minimum på niveau 1 i de fag, hvor elevplanen er obligatorisk. På den måde opfyldes kravet om at arbejde dynamisk med digitale elevplaner.

 • Prototyper med fagligt indhold fremhæves i MinUddannelse som eksemplariske forløb

 • Brugen af MinUddannelse bliver sat på dagsordenen i fagteam, pæd. møder, forældremøder, ledermøder, på netværksmøder, i læringslabs mm.

 • Forældrene orienterer sig på opfordring i deres barns aktuelle læringsmål og elevplan

 

Forår 2017

 • Alle medarbejdere har nu fået rutine i at arbejde med MinUddannelse. Det er en forventning, at de udnytter flere funktioner og inddrager eleverne aktivt i form af selvevaluering, opgaveaflevering, feedback mm.

 • I MinUddannelse er der genereret data, der anvendes i læringssamtalerne på alle niveauer

 • Mindst halvdelen af medarbejderne har prøvet at kopiere og anvende en kollegas forløb

 • Forældrene er mere aktive på MinUddannelse, og platformen er en vigtig del af skole-hjem-samarbejdet

 

Efterår 2017

 • Mange medarbejdere arbejder på niveau 4 i flere forløb

 • Næsten alle medarbejdere har kopieret og anvendt en kollegas forløb

 • MinUddannelse anvendes aktivt i skole-hjemsamarbejdet

Find skema til skolernes planlægning af implementering her

 

Kommunikation

I hele processen har Skoleforvaltningen prioriteret hyppig og bred kommunikation om implementeringen af læringsplatformen i form af opslag på vores Facebookside, onsdagsmails til skolepostkasserne samt direkte mails til superbrugerne.

BPI-referencegruppe

Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune har nedsat en referencegruppe bestående af skoleledere, lærere, pædagoger, de faglige organisationer (BUPL + DLF), læringschef, konsulenter samt it-chef. Referencegruppen har to hovedopgaver hhv. en teknisk og en organisatorisk. Der er betydelige overlap mellem de to områder, hvorfor de skal ses i forlængelse af hinanden.


Organisatorisk:

 • At holde sig orienteret om status på samarbejdsplatformen på nationaltplan bl.a. i KL- og KOMBIT-regi

 • Være med til at sikre høj kvalitet og realiserbarhed i
  implementeringsprocesserne for begge platforme

 • Sikre god og tydelig kommunikation i løbet af implementeringsperioderne

 • Kvalificere videndelingsprocesser på tværs af skolerne

 • At dele viden og skabe gensidig forståelse ift. udfordringer med at
  implementere læringsplatformen og samarbejdsplatformen i relevante sektorer.

 • At identificere problemer mht. implementering og anvendelse af
  læringsplatformen og samarbejdsplatformen på tværs af alle involverede sektorer.

Teknisk:

 • At identificere tekniske problemer med læringsplatformen og
  samarbejdsplatformen

 • At identificere mulige løsninger på tekniske problemstillinger

 • At fremkomme med forslag til konkrete udviklingstiltag

 • At afklare og viderebringe input til behandling i andre relevante fora.

 

Ønsker du at vide mere om implementeringen af læringsplatformen i Aalborg Kommune, er du velkommen til at kontakte Rikke Møller Larsen, 93520065 og Anja Emilie Madsen, 93520064.

bottom of page