top of page
Børn i DUS

Aktiv fritid – for alle

I Aalborg kaldes skolefritidsordningen for DUS. DUS står for Det Udvidede Samarbejde mellem Skole- og Socialforvaltningen, mellem lærere og pædagoger, mellem skole og daginstitution og mellem skole og fritid. DUS er en integreret del af folkeskolen, og DUS inddrages i opfyldelsen af folkeskolens formål samt målene for Aalborg Kommunes Skoler. Fælles mål for DUS er udarbejdet for at skabe en sammenhæng og helhed i børnenes hverdag i skole og DUS, samt give et styringsredskab til at styrke og sikre kvalitet og udvikling i forhold til det pædagogiske arbejde.

 

DUS-ordningen er et fritidstilbud for børn i 0. klasse til og med 3. klasse og findes på alle skoler i Aalborg Kommune. Nogle få DUS-ordninger er etableret som landsbyordninger, hvor DUS-ordningen er suppleret med en børnehavegruppe for skoledistriktets 3-5 årige og nogle steder med en vuggestuegruppe for skoledistriktets 0-2 årige. Herudover er der etableret MiniDUS på fire skoler for førskolestartere. På en række skoler er der desuden etableret DUS 2 ordninger eller fritidscentre tæt på for de 10-14 årige. For elever med særlige behov, der er tilknyttet specialskoler eller -klasser, er der etableret DUS-ordning for børn fra 0. - 10. klasse.

 

Aalborg Kommunes Børne- og Ungepolitik danner en fælles platform, der sætter retning for alle indsatser for børn og unge i Aalborg Kommune. Politikken er værdibaseret og skal fungere som en paraply for forvaltningernes øvrige politikker og strategier målrettet børn og unge. DUS er oprettet efter Folkeskoleloven og bekendtgørelse om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger (SFO).

 

Læreplanstemaer og pejlemærker

DUS arbejder med læringsmål samt års- og udviklingsplaner for det enkelte barn og børnegruppen som helhed. Pædagogerne iagttager og evaluerer løbende, om barnet trives og er på vej mod de opstillede mål. Det pædagogiske personale i DUS samarbejder med forældre, lærere og skolepædagoger om at støtte barnets udvikling og læring, herunder tilbyder lektiehjælp ved behov. Ligeledes tilbyder DUS udviklende aktiviteter og lege.

 

I Aalborg Kommune arbejder vi med udgangspunkt i de pædagogiske læreplanstemaer, som danner baggrund for det pædagogiske arbejde med børnegruppen og det enkelte barn med følgende 6 temaer:

  • Sundhed, krop og bevægelse

  • Naturen og udeliv

  • Kulturelle udtryksformer og værdier

  • Alsidig og personlig udvikling

  • Sproglig udvikling

  • Social udvikling

 

På tværs af de 6 temaer medtænkes og præsenteres 4 pejlemærker, der sætter retning og sikrer, at alle børn og deres familier føler sig anerkendt og værdsat samt indgår i et udviklende læringsfællesskab:

  • Helhed i skoledagen

  • Den åbne skole

  • Forældresamarbejde

  • Fokus på alle børn

Fælles mål for DUS 
Aktiv fritid for alle

Det videre arbejde


Det videre arbejde med Fælles Mål for DUS skal nu udleves i alle Aalborg Kommunes DUS-ordninger.

 

DUS vil alle have deres specielle særpræg alt efter hvilke børn, forældre og pædagoger, der sætter deres egne lokale præg. Men alle børn skal have tilbud om en målrettet aktiv fritid med mulighed for læring, hvor vi sætter fokus på børns ressourcer, og hvor der er plads til forskellighed. Alle børn skal føle sig anerkendt og værdsat og opleve, at de er en del af fællesskabet. Vi vil nu arbejde med såvel fælles mål som delmål i den enkelte DUS.

 

På den enkelte skole udarbejdes der lokale delmål for alle 6 temaer. Herunder medtænkes de 4 tværgående pejlemærker. Beskrivelsen af DUS med de 6 temaer offentliggøres på skolens hjemmeside. Beskrivelserne af den lokale DUS ud fra Fælles Mål for DUS hænger tydeligt sammen med skolens målpil.

 

Der igangsættes kompetenceløft af medarbejderne i DUS. Udgangspunkt for kompetenceløftet vil være DUS’ens behov ud fra målene og pejlemærkerne i Fælles Mål for DUS.

 

Relationsmodellen

Relationsmodellen kan anvendes til beskrivelse af indholdet i DUS’en og svare på spørgsmålet: ”Hvordan arbejder vi med de forskellige temaer og pejlemærker i vores DUS.” Når aktiviteten målsættes, beskrives og planlægges, er det vigtigt, at de 4 pejlemærker indtænkes i beskrivelsen.

 

Skemaet kan også anvendes til planlægning af en specifik aktivitet for et barn eller en børnegruppe. Min Uddannelse kan understøtte arbejdet med tydelige mål og evaluering.

Skemaet kan findes og printes på www.nogetathavedeti.dk

bottom of page