DYNAMISK ELEVPLAN

I Aalborg Kommune bliver elevplanen udarbejdet i MinUddannelse. Skolens ledelse sætter rammerne for, hvordan der lokalt arbejdes med elevplanerne, så de overholder lovgivningen. Find de formelle krav til elevplanen her. Nedenstående beskrivelser og modeller har til formål at understøtte skolerne i dette arbejde.

Den dynamiske elevplan i MinUddannelse fungerer som et værktøj i dialogen mellem eleven, skolen og forældrene og har til formål at understøtte elevens læring og trivsel. Den daglige brug af MinUddannelse til planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen bevirker, at elevplanen løbende opdateres og nuanceres. I den digitale portefølje kan både lærere, pædagoger og elever tilføje produkter og feedback, som dokumentation for elevens læring..

Elevplanen i MinUddannelse kan betragtes som en hjemmeside, der giver et billede af forskellige områder i relation til elevens læring og trivsel. Med afsæt i elevplanen har forældrene og barnet mulighed for at tale om barnets læring og på den måde understøtte barnets skolegang. 

Elevplanens indhold varierer alt efter fagets karakter og omfang. En tommelfingerregel er, at du som lærer skal kunne vise, hvor eleven er lige nu og gennem feedback og noter kan vise, hvor eleven er på vej hen.

Nedenstående model viser et eksempel på, hvordan den kontinuerlige brug af MinUddannelse henover et skoleår bidrager til en dynamisk elevplan.

HVAD KAN ELEVPLANEN INDEHOLDE?
På nedenstående oversigt kan du se alle de indholdselementer, der kan være med til at skabe en dynamisk elevplan i MinUddannelse. Det er dog ikke realistisk, at man får anvendt alle muligheder lige meget. Vi foreslår et særligt fokus på første seks indholdselementer.
Fælles Mål
Fagenes kompetencemål er udgangspunktet for elevens læring
Elevens produkter
Elevplanen kan samle elevens produkter og afleveringer
Feedback på produkter
Feedback på elevens produkter samles i elevplanen
Portefølje
Eleven kan vælge hvilke produkter, de vil fremhæve i deres portefølje
Alsidige kompetencer
Vurderingen af elevens alsidige kompetencer bliver til et samtaleredskab i form af et spindiagram
Noter
I noterne kan aftaler, referater fra læringssamtaler mm. samles
Læringsmål
Fælles Mål nedbrydes til elevnære læringsmål
Tegn på læring
Tegn på læring giver mulighed for elevens selvevaluering
Feedback på læringsmål
Både eleven, læreren og pædagogen har mulighed for at knytte en kommentar til læringsmålet
Vejledning
Her samles info om elevens skolegang, UPV, handleplan fra UU mm.
Karakterer
Elevens karakterer bliver overført fra KMD
Fravær
Elevens fravær bliver overført fra KMD
Show More